APP下载微信 注册登录
18610681038eztvhdzx@163.com

管理团队


 

     
证 NO.001
林朱庆 Lin Zhuqing
董事长
 

证 NO.020
Emanuele Zaccaro博士
行政总裁

  证 NO.019
Irene Pivetti
总经理
  证 NO.002
陈正溪 chen zhengxi
第一副台长
             
     
证 NO.009
王建平 jianping wang
副董事长
 

证 NO.021
Vito Perrone博士
副董事长

  证 NO.026
王光锐 wang guangrui
副董事长
  证 NO.003
郑国辉 zheng guohui
常务董事
             
     
证 NO.005
游明瑞 you mingrui
副台长
  证 NO.103
张仁发 zhang renfa
律师顾问
  证 NO.004
郑国坚 zheng guojian
常务董事
  证 NO.006
杨冠岳 yang guanyue
董事
             
     
证 NO.084
温晓欧 wen xiaoou
记者
  证 NO.025
雷正莲 leizhenglian
华东新闻中心外联部副部长
  证 NO.086
周小斌 zhou xiaobin
董事
  证 NO.095
蔡朝阳 chaoyang cai
华东地区记者
             
     
证 NO.013
王振蛟 wang zhenjiao
东北新闻中心首席记者
  证 NO.093
苏怀安 huaian su
华东地区市场部总经理
  证 NO.016
叶喜旺 ye xiwang
董事长助理
  证 NO.014
李文泉 li wenquan
北京新闻中心首席记者
             
     
证 NO.012
万瑜 wan yu
华东新闻中心副总监
  证 NO.100
张骐显 zhang qixian
  证 NO.050
郑洪贵 honggui zheng
财务总监兼办公室主任
  证 NO.089
邓敏 deng min
中国西南新闻中心总监
             
     
证 NO.090
黄建隆 huang jianlong
武汉办事处主任
  证 NO.030
stefano di martino
顾问
  证 NO.102
章国兴 zhang guoxing
中国事业部总监
  证 NO.018
葛灵君ge lingjun
主播
             
         
证 NO.101
张华杰 zhang huajie
中国新闻中心副主任
  证 NO.106
邓惟亮 deng weiliang
中国事业业务部总经理